Zapisz się na kurs!

Tags: statut kursu, regulamin kursów

Statut Kursów Sikory 2024/2025

Akceptacja statutu

Akceptacja zapisów statutu jest warunkiem korzystania z Kursu Sikory i Kursów Sikory. Akceptacja zapisów statutu następuje podczas zapisu na kurs na stronie internetowej http://irk.kurssikory.pl. Przed dokonaniem zapisu wskazane jest dokładne przeczytanie treści statutu – w szczególności informacji dotyczących trybu kwalifikacji na poszczególne etapy kursów, wymagania czynnego korzystania z aplikacji internetowych, zasad gwarancji, zasad opłat i rezygnacji z kursu.

Kurs Sikory i Kursy Sikory działają w oparciu o statut, opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz z rozporządzeniem MEN z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216).

 1. Kurs Sikory „Matura Wysokich Lotów” i Kursy Sikory „Fundacji Edukacyjnej Sikory”

Kurs Sikory jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą od dnia 22 września 1994 roku, akredytowaną przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Kurs Sikory jest zarejestrowany w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 246K. „Kurs dla klas III Rozszerzony z biologii i chemii na Uniwersytet Medyczny” prowadzony jest przez Fundację Edukacyjną Sikory o numerze 94 Pz (zaświadczenie nr 7/Pz/14).

 2. Cele kursów

Kursy maturalne dla klas IV (poziom 3)

Celem Kursu Sikory jest kształcenie i ćwiczenie kompetencji niezbędnych do osiągnięcia jak najwyższego wyniku na maturze umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych w kraju. Zadaniem placówki jest realizacja programu według metodologii nauczania komplementarnego (blended learning). Spośród dostępnych na rynku form przygotowań maturalnych, oferujemy największą liczbę sprawdzianów maturalnych (patrz punkty 9. i 14. statutu).

Ostrzeżenie: Na kursie wymagana jest duża liczba godzin pracy własnej. W związku z tym, zdecydowanie odradzamy korzystanie z kursu osobom, które dążą do uzyskania minimalnego wyniku, umożliwiającego tylko zdanie matury lub nie są gotowe do pełnego zaangażowania w intensywne przygotowania do „matury wysokich lotów”. Osoby, które nie wykażą wystarczającej ilości pracy własnej, nie będą mogły zostać Absolwentami Kursu Sikory (patrz punkt 12. statutu).

Kurs dla klas III Rozszerzony z biologii i chemii na Uniwersytet Medyczny

„Kurs dla klas III Rozszerzony z biologii i chemii na Uniwersytet Medyczny” przeznaczony jest dla przyszłych studentów kierunków medycznych lub innych biologiczno-chemicznych będących (od września 2024) w III klasie liceum. Zapisy na ten kurs prowadzone są do grup odbywających zajęcia w konkretnych terminach według kolejności wpłat realizowanych przez Uczestników. Po trzech spotkaniach wykładowo-ćwiczeniowych każdy Uczestnik tego kursu napisze egzamin poziomujący, na podstawie którego zostanie zakwalifikowany do grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania. Celem egzaminu poziomującego jest dostosowanie sposobu realizacji treści programu nauczania z zakresu matury rozszerzonej do aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności Uczestników w danej grupie zajęciowej.

 3. Kadra dydaktyczna – Kwalifikacje kadry

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN z dnia 3 lutego 2006 roku zajęcia na kursach prowadzi wyłącznie kadra pedagogiczna, posiadająca kwalifikacje zawodowe do kształcenia przedmaturalnego, czyli nauczyciele – egzaminatorzy OKE oraz wykładowcy wyższych uczelni. Każdy Wykładowca uczestniczy w opracowaniu materiałów dydaktycznych placówki.

 4. Realizacja celów

Kursy maturalne dla klas IV (poziom 3)

Kurs Sikory zapewnia zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, program budowy i rozwoju umiejętności maturalnych. Każdy uczestnik ma zapewnioną realizację zajęć według programu nauczania danego przedmiotu – zarówno ćwiczeniowych, jak i egzaminów próbnych. Dla zapewnienia odpowiedniej interakcji, zajęcia są realizowane w grupach seminaryjnych w salach lekcyjnych. Z Kursu Sikory może korzystać każdy chętny pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych – określonych w statucie Kursu Sikory i wniesienia opłaty za kurs. Cykl szkoleniowy obejmuje rok szkolny. Uczestnik kursów maturalnych na poziomie 3 może wybrać maksimum trzy przedmioty, z których chce korzystać.

Kurs dla klas III Rozszerzony z biologii i chemii na Uniwersytet Medyczny

Po trzech spotkaniach wykładowo-ćwiczeniowych każdy Uczestnik Kursu dla klas III napisze egzamin poziomujący, na podstawie którego zostanie zakwalifikowany do grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania. Celem egzaminu poziomującego jest dostosowanie sposobu realizacji treści programu nauczania z zakresu matury rozszerzonej do aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności Uczestników w danej grupie zajęciowej. Możliwe stopnie zaawansowania grup realizujących program matury rozszerzonej będą dwa: stopień rozszerzony oraz stopień rozszerzony zaawansowany.

  1. Grupy stopnia rozszerzonego realizować będą program „Kursu dla klas III Rozszerzonego z biologii i chemii” poprzez:

- zajęcia z Wykładowcami wraz z analizą toków rozumowania zadań maturalnych, które ugruntują wiedzę i umiejętności maturalne z biologii i chemii z zakresu klasy I, II i III liceum,

- egzaminy wiedzy i próbne matury, które sprawdzą wiedzę i umiejętności Uczestnika z zagadnień klasy I, II i III liceum.

  1. Grupy stopnia rozszerzonego zaawansowanego realizować będą program „Kursu dla klas III Rozszerzonego z biologii i chemii” poprzez:

- zajęcia z Wykładowcami wraz z analizą toków rozumowania zadań maturalnych, które ugruntują wyselekcjonowaną wiedzę i umiejętności maturalne z biologii i chemii oraz poszerzą zainteresowania uczestników o dodatkowe interdyscyplinarne tematy medyczne,

- egzaminy wiedzy i próbne matury, które sprawdzą wiedzę i umiejętności Uczestnika z zagadnień klasy I, II i III liceum.

Uwaga! W przypadku nieobecności na egzaminie poziomującym Uczestnik zostanie zakwalifikowany do grupy stopnia rozszerzonego (patrz punkt 1. Grupy stopnia rozszerzonego).

Żadna grupa Kursu dla klas III nie realizuje całego materiału liceum. Kursy całościowe przygotowujące do matury prowadzone są wyłącznie w klasie maturalnej (patrz wyżej „Kursy maturalne dla klas IV (poziom 3)”).

 5. Charakterystyka Kursów Maturalnych 2024/2025 dla klas IV

Dane w tabeli dotyczą

jednego przedmiotu kursu maturalnego.

Kursy maturalne dla klas IV – Poziom 3

Charakterystyka

Bardzo duży nacisk na ćwiczenie umiejętności maturalnych oraz egzaminy maturalne (matura rozszerzona), teoria w formie wykładowo-ćwiczeniowej podczas zajęć z Nauczycielem

Wykłady teoretyczne z nauczycielem

17 jednostek*

Ćwiczenia maturalne omawiane z nauczycielem

34 jednostki*

Suma jednostek z Wykładowcą

51 jednostek*

Próbne egzaminy maturalne (h)

6x3h=18h

Próbne egzaminy wiedzy on-line (h)

3x3h=9h

Praca własna w domu (h)

60-90h

Analiza toków rozumowania (rozwinięcie zajęć wykładowych i egzaminów maturalnych)

Minimum

500 ćwiczeń

Suma jednostek/godzin na przedmiot

78 + 60-90h

Przedmioty

Biologia Chemia

Fizyka Matematyka

 * Jednostka zajęć z Wykładowcą trwa 50 minut. Każda przerwa między wykładami trwa 10 minut. Dla rocznych kursów maturalnych jednego dnia, z danego przedmiotu, odbywają się trzy jednostki wykładowo-ćwiczeniowe.

 6. Kurs dla klas III Rozszerzony z biologii i chemii 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny

Dane w tabeli dotyczą całego kursu

Kurs dla klas III Rozszerzony z biologii i chemii na Uniwersytet Medyczny

Charakterystyka

Wykłady, ćwiczenia, sprawdziany i matury z biologii i chemii dla klas III zainteresowanych ugruntowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu matury rozszerzonej przed przystąpieniem w klasie IV do rocznego kursu maturalnego z wybranych przedmiotów – kurs realizowany według dwóch możliwych programów rozszerzonych w zależności od poziomu zaawansowania zbadanego na egzaminie poziomującym

Wykłady teoretyczne z nauczycielem

30 jednostek* z biologii

30 jednostek* z chemii

Ćwiczenia maturalne omawiane z nauczycielem

Suma jednostek z Wykładowcą

60 jednostek*

Próbne egzaminy maturalne (h)

(2x3h z biologii i 2x3h z chemii) = 12h

Próbne egzaminy wiedzy on-line (h)

(10x2h z biologii i 10x2h z chemii) = 40h

Praca własna w domu (h)

Minimum 30h

Analiza toków rozumowania (rozwinięcie zajęć wykładowych i egzaminów maturalnych)

Minimum

200 ćwiczeń

Suma jednostek/godzin na Kurs dla klas II

(minimum)

112 + 30h

Przedmioty

Biologia Chemia

Zajęcia fakultatywne po spełnieniu dodatkowych warunków

Konkurs Ambasador Zdrowia

Warsztaty z dr n. med. Jarosławem Sikorą

 * Jednostka zajęć z Wykładowcą trwa 50 minut. Każda przerwa między wykładami trwa 10 minut. Dla kursu dla klas III jednego dnia odbywają się cztery jednostki wykładowo-ćwiczeniowe.

 7. Siedem Zasad Kursu

Kurs realizowany jest zgodnie z autorskimi standardami, które określa Siedem Zasad Kursu Sikory. Zasady rozwinięto poniżej.

 8. Wybitni Wykładowcy (zasada 1)

Zajęcia na kursach prowadzą Pedagodzy czynni zawodowo, o najwyższych kwalifikacjach dydaktycznych, z bogatym doświadczeniem. Odznaczają się wysoką skutecznością w przygotowaniach młodzieży licealnej do matury.

Wykłady i ćwiczenia maturalne

Każdemu Uczestnikowi kursów maturalnych zapewniamy realizację zajęć według autorskich programów budowy i rozwoju umiejętności maturalnych. Programy nauczania, opracowane i każdego roku aktualizowane przez Radę Naukową, są dostosowane do wymogów maturalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każdy Kursant ma dostęp do aktualnego programu nauczania na swoim indywidualnym koncie po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory w trakcie trwania danej edycji kursu.

Organizacja wykładów i zadania Wykładowców

Grafik wykładów dostępny jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory w trakcie trwania kursu. O ewentualnych zmianach harmonogramu Uczestnik jest informowany z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Każdemu Wykładowcy umożliwiamy korzystanie ze środków dydaktycznych placówki. Każdy Wykładowca ma obowiązek: realizować program kursu, udzielać odpowiedzi na pytania słuchaczy, przygotowywać i oceniać matury próbne organizowane w ramach programu kursu, dbać o przygotowanie uczestników tak, aby uzyskali jak najwyższe wyniki na kursach, na które uczęszczają oraz prowadzić dokumentację dydaktyczną w formie elektronicznej – na platformie internetowej.

 9. Liczne egzaminy maturalne (zasada 2)

Kurs o największej liczbie próbnych egzaminów maturalnych, a także innych typów sprawdzianów!

Typy sprawdzianów:

  1. Próbne egzaminy maturalne – egzaminy otwarte w formacie oryginalnej matury, sprawdzane przez Egzaminatorów Kursu Sikory – każdy egzamin opatrzony jest indywidualnym komentarzem.
  2. Egzaminy wiedzy – egzaminy w formie pytań zamkniętych – coraz częściej wykorzystywane przez CKE na ogólnopolskich maturach; sprawdzają zakres wiedzy ze szkoły podstawowej i liceum – początkowo większość pytań odnosi się do poziomu ze szkoły podstawowej; w miarę upływu czasu na egzaminach pojawia się więcej zadań z zakresu wiedzy licealnej.
  3. Egzaminy sprawdzające kompetencję analizy tekstu – umiejętność analizy tekstu jest bardzo ważnym, wysoko punktowanym elementem egzaminu maturalnego.

Zakres wiedzy obowiązujący na maturze to obok programu liceum, także zagadnienia ze szkoły podstawowej, dlatego ostateczny zakres wiedzy wymaganej na danym egzaminie jest dynamicznie dostosowywany do czynionych przez Uczestników kursu postępów. Udział w egzaminach jest obowiązkowy. Grafik egzaminów dostępny jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory w trakcie trwania kursu. O ewentualnych zmianach harmonogramu Uczestnik jest informowany z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Procedura egzaminów stacjonarnych

Egzaminy maturalne na Kursie Sikory przeprowadzane są z zachowaniem standardów panujących na ogólnopolskich maturach. Zastrzegamy sobie prawo do niedopuszczenia do egzaminu osób, które spóźnią się na egzamin. Zalecany czas ukończenia egzaminu podawany jest na arkuszu egzaminacyjnym. Każdy egzamin rozpoczyna się i kończy punktualnie. Fakt ukończenia egzaminu dokumentowany jest złożeniem własnoręcznego podpisu na liście egzaminacyjnej oraz oddaniem pracy do rąk własnych organizatora. Brak spełnienia tych warunków spowoduje niezaliczenie egzaminu. Jakiekolwiek naruszenie procedury egzaminu, w szczególności używanie niedozwolonych pomocy, telefonów komórkowych lub kontakt z innymi Uczestnikami egzaminu, skutkuje dyskwalifikacją Kursanta z danego egzaminu – praca nie będzie sprawdzana, a Kursant otrzyma za egzamin zero punktów. Kursant, który dwukrotnie naruszy procedurę egzaminu, będzie relegowany z kursu.

 10. Budowanie i wzmacnianie motywacji (zasada 3)

Stymulacja pracy własnej

W trakcie zajęć Kursanci zobowiązani są do korzystania z kompendiów maturalnych (udostępniane na minimum tydzień przed zajęciami) zawierających wskazówki dotyczące tego, co trzeba przygotować na zajęcia, co będzie omawiane na zajęciach, a także, na co należy zwrócić uwagę po zajęciach.

Uczestnik zobowiązany jest do przynoszenia na zajęcia wcześniej otrzymanych kompendiów – uzyskanie dodatkowej kopii w dniu zajęć nie jest gwarantowane. W przypadku nieobecności na zajęciach każdy Uczestnik ma prawo do otrzymania wszystkich drukowanych materiałów (kompendiów maturalnych, egzaminów maturalnych) za opłacony okres kursu. Po nieodebrane materiały drukowane należy zgłaszać się do Opiekunów grup przed zajęciami. Koszt całego pakietu jest wliczony w cenę kursu. Komplet materiałów przeznaczony jest wyłącznie dla Uczestników kursu. Sprzedaż samych materiałów nie jest prowadzona.

 11. Raporty postępów (zasada 4)

Informacje na temat postępów Kursanta

Kursantowi przysługuje prawo korzystania ze szczegółowych raportów postępów. Raporty dostępne są po zalogowaniu na indywidualnym koncie Kursanta na stronie http://irk.kurssikory.pl. Podczas trwania kursu możliwa jest także indywidualna konsultacja z organizatorem kursu na temat postępów Uczestnika.

 12. Ambitna Młodzież (zasada 5)

Nasza Młodzież

Kursy maturalne przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży zainteresowanej intensywnym rozwojem umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym – „maturą wysokich lotów”. Stymulujemy systematyczną pracę własną – umożliwiającą uzyskanie wysokiego wyniku na maturze oraz szybką adaptację do wymagań wyższej uczelni.

Kwalifikacje Kursu Sikory dla kursów maturalnych dla klas IV (poziom 3)

Na Kursie Sikory dbamy o najwyższy poziom przygotowań niezbędny do realizowania wysokich celów maturalnych. Taki poziom przygotowań zapewniamy między innymi przez autorski system oceny zaangażowania Kursantów. Podczas trwania kursu maturalnego dwa razy ocenione zostanie zaangażowanie Uczestników (kwalifikacja). Szczegółowe warunki kwalifikacji podane zostaną do 7 września 2024 roku na stronie http://www.kurssikory.pl/. W przypadku dyskwalifikacji z kursu nie jest wymagana kolejna rata należności. W przypadku wcześniejszej wpłaty – zostanie ona zwrócona. Jeśli opłata za kurs została uiszczona w całości, brak uzyskania kwalifikacji do kolejnego etapu kursu skutkuje zwrotem opłaty za te zajęcia, w których Kursant nie będzie już uczestniczył.

Prawa i obowiązki słuchaczy – podsumowanie

Słuchacze placówki mają następujące prawa: korzystanie z zajęć przewidzianych w programie, korzystanie z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez placówkę, możliwość konsultacji z Wykładowcą, możliwość zapoznania się z raportami postępów. Słuchacze placówki mają następujące obowiązki: wnoszenie opłat za zajęcia, realizowanie programu dydaktycznego kursu wraz z uczestnictwem w maturach próbnych i egzaminach wiedzy oraz odpowiadanie na pytania w ankietach oceniających jakość kształcenia na kursie.

Zasady przyjmowania uczestników na kursy

Zapisy na kursy prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem Internetu poprzez stronę http://irk.kurssikory.pl w terminach określonych na stronie internetowej kursu. Rekrutacja na kursy i terminy płatności podzielone są na cztery okresy. Im wcześniej dokonana jest opłata, tym jest ona niższa (szczegóły podano w załączniku 1 i załączniku 2 do statutu). Zakończenie zapisów na kursy planowane jest na początek września 2024 roku. Zastrzegamy sobie jednak prawo do skrócenia ostatniego okresu zapisów na te kursy, na które wyczerpie się limit miejsc. W takim przypadku utworzona zostanie lista rezerwowa dla osób deklarujących chęć korzystania z kursu – osoby te zostaną poinformowane o możliwości zapisu w terminie dodatkowym – jeżeli będą wolne miejsca.

Uwaga! Ostatecznym potwierdzeniem zapisu do danej grupy zajęciowej jest wniesienie opłaty za kurs. Kursanci są przypisywani do poszczególnych grup według terminu dokonania opłaty za kurs, dlatego wszystkim osobom zdecydowanym sugerujemy dokonanie tego potwierdzenia jak najszybciej. Osobom zapisanym w późniejszych terminach udostępniamy zapisy do grup tylko w ramach wolnych miejsc.

Ankiety satysfakcji Kursanta

Placówki prowadzą nadzór wewnętrzny jakości kształcenia mający na celu podnoszenie jakości edukacji przedmaturalnej. Kursant w trakcie uczestnictwa w kursie jest proszony o odpowiedź na pytania związane ze sposobem prowadzania zajęć, ich organizacją, egzaminami i materiałami. Do publicznej wiadomości podawane są podsumowania wyników ankiet. Udział w ankietach jest obowiązkowy. Ponadto w trakcie kursu badana jest deklarowana ścieżka kariery zawodowej uczestników kursu oraz najważniejsze czynniki istotne dla przyszłego sukcesu zawodowego.

Przypadki, w których uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników placówek:

  1. Dwukrotne naruszenie procedury egzaminu maturalnego.
  2. Nie spełnienie wymaganych kryteriów kwalifikacji do kolejnych etapów kursów maturalnych.
  3. Brak terminowej wpłaty za kolejny okres kursu.

 13. Roczny lub dwuletni system przygotowań (zasada 6)

Wysokie wyniki wymagają odpowiednio długich przygotowań. Zajęcia kursów maturalnych trwają od września 2024. Termin ostatnich zajęć określa szczegółowy grafik na stronie http://irk.kurssikory.pl dostępny w trakcie trwania danej edycji kursu. Serwisy internetowe są dostępne od 7 września 2024 do zakończenia danej edycji kursu. Pierwsze zajęcia dla kursów maturalnych odbędą się w tygodniu 7.09.2024 – 13.09.2024.

Kandydatom na Uniwersytet Medyczny lub inne kierunki biologiczno-chemiczne proponujemy naukę w cyklu dwuletnim. W klasie trzeciej sugerujemy ukończenie „Kursu dla klas III Rozszerzonego z biologii i chemii na Uniwersytet Medyczny”. W klasie maturalnej jako naturalną decyzję proponujemy zapis na roczny kurs maturalny z wybranych przez Uczestnika przedmiotów. Pierwsze zajęcia na „Kursie dla klas III Rozszerzonym z biologii i chemii na Uniwersytet Medyczny” dla grup sobotnich odbędą się 14.09.2024, a dla grup niedzielnych – 15.09.2024.

 14. Gwarancje (zasada 7)

Gwarancja satysfakcji

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o przystąpieniu do kursu można uczestniczyć w jednych zajęciach. Jeżeli po pierwszych zajęciach wykładowo-ćwiczeniowych Uczestnik uzna, że zajęcia nie spełniają jego oczekiwań, to po zgłoszeniu rezygnacji, otrzymuje zwrot 100% wpłaty. Ewentualną rezygnację przyjmujemy w terminie do trzech dni po odbyciu pierwszych zajęć wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http://irk.kurssikory.pl poprzez wypełnienie formularza w zakładce „Zapisy” >> „Moje zapisy”.

Gwarancja skuteczności

Zapewniamy przygotowanie maturalne o najwyższym stopniu skuteczności. Analizy postępów Uczestników kursów dostępne są po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory przez cały czas trwania danej edycji. Twórcy kursów są głęboko przekonani, że zapewniają one Uczestnikom wstęp na dowolny kierunek studiów wyższych. Jeśli jednak Kursant uzna, że uzyskany wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, na które uczęszczać będzie na kurs maturalny edycji Kursu Sikory 2024/2025, nie spełnił jego oczekiwań, może skorzystać z Kursu Sikory edycji 2025/2026 (z tych samych przedmiotów) i uzyskać zniżkę 75% ceny za rok 2025/2026.

Uwaga: warunkiem zachowania zniżki jest uczestnictwo w pełnym cyklu kursu – w przypadku rezygnacji z kursu zniżka nie będzie przyznawana.

Gwarancja niezmienności ceny edycji 2024/2025

Gwarantujemy stałość cen netto podczas edycji 2024/2025. Nie wymagamy żadnych dodatkowych opłat poza określonymi w cenniku.

Gwarancja najwyższej liczby sprawdzianów

Nikt nie oferuje tylu sprawdzianów, co Kurs Sikory! Gwarantujemy największą liczbę ćwiczeń maturalnych przed egzaminem maturalnym dla każdego Uczestnika Kursu Sikory. W przypadku znalezienia innego kursu, który przeprowadzi większą liczbę sprawdzianów – gwarantujemy zwiększenie ich liczby – tak, aby powyższa gwarancja została spełniona.

Gwarancja wybranych terminów zajęć

Każdy Kursant, który dokonał opłaty w I i II okresie płatności ma zagwarantowane terminy zajęć, które wybrał. Osoby, które dokonały opłaty w III okresie, mają pierwszeństwo w wyborze terminów w stosunku do osób zapisujących się później. Po III okresie zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia części grup w najbardziej obleganych terminach.

Gwarancja przeprowadzenia zajęć

Wszelkie zmiany liczby grup z danego przedmiotu, a także terminów ich przeprowadzenia muszą być ogłaszane najpóźniej do siódmego dnia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Po tym terminie gwarantujemy przeprowadzenie wszystkich zajęć – niezależnie od liczby Uczestników w danej grupie.

Uwaga! Uczestnik kursu akceptuje fakt, iż zajęcia kursu nie mogą się odbywać w terminach m.in: wyborów do władz samorządowych i państwowych oraz nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od Organizatorów. Niezależnie od powyższego Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzanie wszystkich opisanych w Statucie kursu zajęć.

 15. Organy placówek

Osobą prowadzącą i dyrektorem placówki jest dr n. med. Jarosław Sikora. Osoba prowadząca zapewnia warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające pracę placówki, w tym odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalające prawidłowo realizować proces kształcenia oraz zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Osoba prowadząca ma prawo dokonywać zmian w statucie. Dyrektor placówki kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz: zatrudnia i zwalnia kadrę dydaktyczną oraz innych pracowników placówki, a także zatwierdza do realizacji programy nauczania. Dyrektor placówki powołuje i odwołuje Radę Placówki oraz Dyrektora ds. dydaktycznych. Dyrektor ds. dydaktycznych odpowiada za wewnętrzny nadzór pedagogiczny oraz prowadzenie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe kadry dydaktycznej. Dyrektor ds. dydaktycznych odpowiada za prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia. Rada odpowiada za bieżące zarządzanie placówką – w szczególności za: proces rekrutacji, obsługę klienta oraz organizację zajęć. Rada wraz z Nauczycielami opracowuje i aktualizuje programy nauczania, zwane programami budowy i rozwoju umiejętności maturalnych – „matury wysokich lotów” oraz autorskie materiały dydaktyczne.

 16. Ważne informacje

Zmiana terminu stacjonarnych zajęć wykładowych i egzaminów maturalnych

Uczestnik kursu może zmienić termin odbywania zajęć – pod warunkiem wolnych miejsc i istnienia alternatywnych terminów. Zmiany można dokonać jednorazowo lub na stałe. Kursant dokonuje zmian samodzielnie wyłącznie za pośrednictwem strony http://irk.kurssikory.pl najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem tygodnia kursowego (pierwszego dnia zajęć w danym cyklu). Tydzień kursowy zaczyna się w sobotę, a kończy w piątek. Organizator ma prawo odmowy zmiany terminu zajęć z powodu braku wolnych miejsc we wskazanym terminie. W ciągu całego kursu dopuszcza się najwyżej dwukrotną zmianę terminu zajęć (z wyłączeniem uzasadnionych przypadków) w obrębie danego przedmiotu. 

Konsultacje indywidualne z Wykładowcą

W dniu zajęć stacjonarnych Kursant ma prawo skorzystać z indywidualnych konsultacji z Wykładowcą, do którego uczęszcza na zajęcia. Konsultacje w trakcie zajęć są bezpłatne. 

Ochrona danych osobowych

Uczestnik kursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z kursu oraz do wykorzystywania ich we wszystkich celach niezbędnych do realizacji zajęć kursu. Jednocześnie zobowiązujemy się, że dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

 17. Płatności

Placówki uzyskują środki finansowe na swoją działalność z wpłat kandydatów na rzecz Kursu Sikory i Kursów Sikory.

Opłatę za kursy można wnosić na dwa sposoby: w całości lub w sześciu ratach.

Opłata w całości jest niższa i musi zostać wniesiona do dnia określonego w cennikach poszczególnych kursów. Przekroczenie terminu wpłaty kwoty w całości jest równoznaczne z wybraniem systemu ratalnego (nie można wtedy skorzystać z promocyjnej opłaty w całości).  Terminy wpłat podano w załączniku 1 i załączniku 2.

Opłata w ratach to płatność standardowa za cały kurs rozłożona na mniejsze części – sześciu rat. Raty płatne są w terminach określonych w cennikach poszczególnych kursów podanych na stronie internetowej. Jedna rata odpowiada jednemu okresowi kursu – za zestaw zajęć, materiałów i egzaminów (zarówno stacjonarnych, jak i internetowych).

Opłatę w całości lub w ratach prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konta (podane poniżej). W tytule przelewu należy wpisać niżej podane informacje w następującej kolejności: Kod Kursanta, nazwisko i imię oraz przedmiot(y) kursu.

Konto Kursu Sikory dla kursów maturalnych dla klas IV (poziom 3)
Kurs Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
65 2130 0004 2001 0233 2922 0001

Konto Fundacji Edukacyjnej Sikory dla „Kursu dla klas III Rozszerzonego z biologii i chemii na Uniwersytet Medyczny”
Fundacja Edukacyjna Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
17 1750 0012 0000 0000 3153 6243

Potwierdzenie wpłaty

Po dokonaniu każdej płatności należy wprowadzić informację o wpłacie na stronie http://irk.kurssikory.pl w zakładce „Płatności” (na indywidualnym koncie Kursanta). Po uzyskaniu akceptacji wpłaty w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory nie będzie konieczne okazywanie dowodu wpłaty przed zajęciami. Akceptacja następuje w momencie dotarcia opłaty za kurs na kursowe konto bankowe.

Terminy wpłat

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat podanych na stronie internetowej kursu. Wszelkie informacje o wpłatach widoczne są po zalogowaniu na indywidualne konto za pośrednictwem strony internetowej http://irk.kurssikory.pl w zakładce „Płatności”. Ostatecznym terminem pierwszych wpłat za kurs jest dzień 1 września 2024 (terminy kolejnych wpłat podano w załączniku 1 i 2).

 18. Zniżki

Zniżka rodzinna

Osobom, których rodzeństwo ukończyło Kurs Sikory lub aktualnie w nim uczestniczy (w tym przypadku zniżka udzielana jest tylko młodszej osobie z rodzeństwa) udziela się 10% zniżki opłaty za całość kursu albo 50% zniżki w ostatniej racie kursu. Uwaga: do uzyskania zniżki konieczne jest wypełnienie formularza zniżki rodzinnej (najpóźniej do dnia 1 września 2024) w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory w zakładce "Płatności”.

Uwaga: warunkiem zachowania zniżki jest uczestnictwo w pełnym cyklu kursu – w przypadku rezygnacji z kursu zniżka będzie anulowana. 

Zniżki dla osób, które skorzystają z drugiego roku kursu

Kursanci – tylko uczniowie klas III, którzy zamierzają skorzystać z kursów przez dwa lata i wyróżnią się wynikami w nauce w pierwszym roku zajęć, będą uprawnieni do zniżki w opłacie. Zniżkę otrzyma 20% Kursantów, którzy osiągną najwyższe wyniki w pierwszym roku kursu. Podstawą otrzymania zniżki będą wyniki z egzaminów maturalnych oraz z egzaminów wiedzy uzyskane w pierwszym roku kursu (oceniani będą Kursanci, którzy rozwiążą minimum 70% wszystkich sprawdzianów).

Wysokość zniżki to 30% z kwoty opłaty w całości w kolejnym roku kursu. W przypadku wpłaty w ratach zniżka jest przeliczana na redukcję 100% szóstej raty oraz 100% piątej raty.

Uwaga: warunkiem zachowania zniżki jest uczestnictwo w kursie przez dwa lata – w przypadku rezygnacji z kursu zniżka będzie anulowana. Drugim warunkiem uzyskania zniżki jest terminowość wpłat. Dodatkowym warunkiem otrzymania zniżki za wyniki jest aktywny udział w konkursie Ambasador Zdrowia organizowanym przez Fundację LifeSkills.

 19. Postępowanie w przypadku ewentualnej rezygnacji z kursu

Osoby zmuszone do rezygnacji z kursu proszone są o wypełnienie formularza na stronie http://irk.kurssikory.pl w zakładce „Zapisy” > „Moje zapisy” (rezygnacje w innej formie nie są przyjmowane). Okres wypowiedzenia umowy wynosi 12 tygodni i jest liczony od dnia złożenia rezygnacji w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia osoba, która złożyła rezygnację, pozostaje pełnoprawnym uczestnikiem kursu.

 20. Rezygnacja i zwrot za niewykorzystaną część kursu – zasady

W przypadku opłaty w całości – Zwrot nadpłaty za niewykorzystane zajęcia (brane są pod uwagę zarówno zajęcia wykładowe, maturalne, jak i zajęcia za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej) – z zachowaniem 12 tygodniowego okresu wypowiedzenia – następuje po przekazaniu przez Uczestnika kompletnych danych niezbędnych do zwrotu (numeru konta oraz imienia i nazwiska jego właściciela). Zwroty dokonywane są wyłącznie przelewem.

W przypadku wpłat w ratach – jeżeli rezygnacja zostanie złożona 12 tygodni przed rozpoczęciem kolejnej części kursu – opłata za części nierozpoczęte nie będzie wymagana. Brak elektronicznej rezygnacji z kursu w wymaganym terminie oznacza konieczność wniesienia opłaty za kolejną część kursu.

Uwaga: W ramach wniesionej opłaty Uczestnikom nie przysługują zwroty za pojedyncze niewykorzystane zajęcia oraz za nieodebrane materiały. Internetowe laboratorium maturalne jest dostępne tylko dla osób będących Kursantami z danego przedmiotu. W przypadku rezygnacji z kursu po upływie okresu wypowiedzenia dostęp do wszelkich kursowych serwisów internetowych wygasa.

Zasady wyliczenia zwrotu w przypadku rezygnacji z trzeciego lub drugiego przedmiotu dla kursów maturalnych dla klas IV (poziom 3)

Koszt drugiego przedmiotu jest niższy od kosztu pierwszego przedmiotu, a koszt trzeciego niższy od drugiego. W przypadku rezygnacji z trzeciego lub z drugiego przedmiotu podstawą wyliczenia kwoty za niewykorzystane zajęcia jest odpowiednio koszt trzeciego lub drugiego przedmiotu. Koszt drugiego i trzeciego przedmiotu – będący podstawą wyliczenia zwrotu – został podany w załączniku 1 do statutu.

Zasada rezygnacji z poszczególnych przedmiotów nie dotyczy „Kursu dla klas III z biologii i chemii Rozszerzonego na Uniwersytet Medyczny”.

Utrata zniżek

Uwaga: rezygnacja ze wszystkich przedmiotów kursu – przed jego zakończeniem powoduje utratę wszelkich przyznanych zniżek. Podstawą do wyliczenia wysokości zwrotu (lub dopłaty) będzie koszt pełnej opłaty za dany kurs.

 21. Dodatkowe informacje

Siedziba Kursu Sikory znajduje się w Warszawie w IX LO im. Klementyny Hoffmanowej przy ul. Hożej 88 (wejście od ul. Wspólnej).

Zajęcia Kursu Sikory odbywają się w Warszawie w Liceum LifeSkills przy ul. Miodowej 22d.

Zakaz palenia

Na terenie liceum, w którym odbywają się zajęcia, obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Zaświadczenie ukończenia kursu

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem zaświadczenia podanym w załączniku 1 Rozporządzenia MEN z 3.02.2006 roku). Po ukończeniu kursu zaświadczenie jest gotowe do indywidualnego druku w systemie http://irk.kurssikory.pl

Ogłoszenia kursowe i informacja o zmianach

Ważne informacje organizacyjne (w tym wszelkie zmiany terminów zajęć) podawane będą w zakładce „Moja Poczta” po zalogowaniu na stronę http://irk.kurssikory.pl/.

Ochrona praw autorskich wykładów i materiałów

Wszelkie materiały Kursu Sikory i Kursów Sikory są chronione prawem autorskim. Uczestnik kursu nie może kopiować materiałów ani wykorzystywać ich w formie prezentacji publicznych bez pisemnej zgody Kursu Sikory i Kursów Sikory.

 22. Kontakt

Kontakt z organizatorami dla Kursantów zarejestrowanych w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory odbywa się poprzez zakładkę "Moja Poczta" po zalogowaniu na stronę http://irk.kurssikory.pl/.

Kontakt z organizatorami dla osób niezarejestrowanych w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory odbywa się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.kurssikory.pl/kontakt.

Biuro Obsługi Telefonicznej czynne jest w terminach podanych na stronie: http://www.kurssikory.pl/kontakt.

Akceptacja statutu

Warunkiem korzystania z kursów jest czynna akceptacja powyższych postanowień statutu. Akceptacja jest wymagana podczas zapisu na kurs – jej brak uniemożliwia zapis. Statut jest dostępny przy zapisie, na stronie internetowej kursu, a na życzenie Kursanta – w wersji drukowanej. Obowiązująca wersja statutu wraz z podpisem osoby prowadzącej placówkę dostępna jest do wglądu podczas zajęć kursu.

W imieniu Rady Naukowej, Wykładowców i Organizatorów życzę wszystkim Uczestnikom owocnej nauki i pełnego zadowolenia z naszych kursów.

Jarosław Sikora

Warszawa, 3 stycznia 2024 roku

Załącznik 1 - Ceny Kursu Sikory 2024/2025 (Kursy maturalne dla klas IV – Poziom 3)

Załącznik 2 - Ceny „Kursu dla klas III Rozszerzonego 2024/2025 z biologii i chemii na Uniwersytet Medyczny”

Statut Kursów Sikory poprzedniej edycji 2023/2024