Zapisz się na kurs!

Ambasador Zdrowia

Ambasador Zdrowia to konkurs dla osób wybierających się na Medycynę. Ma na celu poszerzenie wiadomości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie: wiedzy o opiece zdrowotnej, promocji zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się, funkcjonowania organizmu człowieka, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, onkologicznych, społecznych i zakaźnych, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.

Laureatka XII edycji konkursu Ambasador Zdrowia 2023/2024

ALEKSANDRA JANKOWSKA

Nagrodą w konkursie była zniżka w opłacie za kolejny rok nauki na Kursie Sikory w wysokości 20%.
Gratulujemy serdecznie pokonania wszystkich etapów wyjątkowo trudnego konkursu ze względu na różnorodność ocenianych umiejętności i zaprezentowania szerokiego spektrum kompetencji - od wiedzy medycznej po kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

Regulamin XIII edycji Konkursu „Ambasador Zdrowia” dla uczniów klas III Kursu Sikory 2024/2025

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs „Ambasador Zdrowia”, zwany dalej Konkursem, jest konkursem przedmiotowym z wiedzy o zdrowiu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja LifeSkills.
 • 2. CELE KONKURSU

Do głównych celów konkursu zaliczyć można m.in:

 1. Poszerzanie wiadomości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie: wiedzy o opiece zdrowotnej, promocji zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się, funkcjonowania organizmu człowieka, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, onkologicznych, społecznych i zakaźnych, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
 2. Wyłanianie i promowanie młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach.
 • 3. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs organizowany jest w formie dwustopniowych eliminacji.
 2. Zadaniem uczestników jest:
 3. w etapie I - samodzielne rozwiązanie on-line testu zamkniętego, składającego się maksymalnie ze 120 pytań (maksimum punktów – 120 pkt),
 4. w etapie II – realizacja ćwiczeń kreatywności on-line na bazie zadań analityczno-problemowych (maksimum punktów – 120 pkt),
 5. W Konkursie mogą wziąć udział:
 6. w etapie I - wszyscy uczniowie Kursu Sikory dla klas III 2024/2025,
 7. w etapie II – dwunastu uczestników o najwyższych wynikach w I etapie oraz uczestnicy z wynikiem równym wynikowi dwunastego uczestnika,
 8. Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Konkursu będą przekazywane poprzez stronę http://www.kurssikory.pl/ambasador-zdrowia, zwaną dalej stroną internetową Konkursu.
 9. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych Regulaminem podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
 • 4. ZGŁOSZENIA

Nie ma konieczności zgłaszania udziału w konkursie.

 • 5. KOMISJA KONKURSOWA
 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
 2. dr n. med. Jarosław Sikora – Przewodniczący Komisji,
 3. Robert Krool – członek Komisji, zastępca Przewodniczącego Komisji,
 4. dr n.med. Michał Rabijewski – członek Komisji.
 5. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do zachowania tajności zadań konkursowych i odpowiedzi do momentu przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu.
 6. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
 7. poinformowanie uczniów o zasadach organizacji, miejscu i terminie przeprowadzenia oraz wynikach etapów, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Konkursu,
 8. zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników oraz dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych bez naruszenia zasad samodzielnej pracy, terminu ani czasu trwania Konkursu,
 9. ocena prac uczniów zgodnie z kluczem odpowiedzi,
 10. wyłonienie zwycięzcy i laureatów Konkursu,
 11. zabezpieczenie i przechowanie dokumentacji konkursowej obejmującej prace uczniów oraz listę uczestników,
 12. przestrzeganie terminów, określonych w § 9. niniejszego Regulaminu.
 • 6. LAUREACI I FINALIŚCI

Tytuł laureata Konkursu otrzymują uczestnicy, którzy w II etapie konkursu uzyskali co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów. Tytuł finalisty Konkursu otrzymują pozostali uczestnicy II etapu.

 • 7. KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Dostęp do wyników i pytań, które pojawią się na konkursie.
 2. Zniżka na Kurs Sikory edycji 2025/2026.
 • 8. ZAKRES WYMAGAŃ

Zadania konkursowe na wszystkich etapach Konkursu będą oparte na wiadomościach dotyczących podanych poniżej zagadnień:

 1. dietetyka,
 2. prawidłowe odżywianie się,
 3. znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka i profilaktyki chorób cywilizacyjnych,
 4. choroby cywilizacyjne: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, udary mózgu,
 5. choroby przenoszone drogą płciową,
 6. profilaktyka chorób nowotworowych,
 7. uzależnienia i ich negatywne konsekwencje zdrowotne,
 8. fizjologia cyklu miesięcznego,
 9. niepłodność,
 10. antykoncepcja,
 11. podstawy medycyny ratunkowej,
 12. inne zagadnienia z szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej i wiedzy o zdrowiu i chorobie.
 • 9. HARMONOGRAM KONKURSU
 1. Komisja Konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminów podanych poniżej.
 2. Informacja o każdej zmianie harmonogramu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu, na co najmniej 7 dni przed pierwszym terminem, który ulega zmianie.

Wydarzenie

Termin

I Etap

od sb 14.12.2024 g. 10:00 do nd 15.12.2024 g. 12:00

Przekazanie uczestnikom wyników oceny I etapu

do 31.01.2025

II etap

sb 10.05.2025 g. 10:00-12:00

Przekazanie uczestnikom wyników oceny II etapu

do 31.05.2025