Zapisz się na kurs!

Przygotowanie do matury na kursie maturalnym Sikory 2024/2025

Jak przygotować się do matury?

Podstawowym wymogiem skutecznego przygotowania do matury jest spełnienie trzech kryteriów:

1. określenie aktualnego stanu wiedzy
2. zaplanowanie indywidualnej ścieżki przygotowań
3. systematyczna praca i kontrola jej jakości

Dlatego pierwszym etapem zapisu każdego uczestnika na Kurs jest możliwość skorzystania z Konsultacji Indywidualnych, na których w trakcie rozmowy z Organizatorem ustala się odpowiedni plan rozwoju, dostosowany do indywidualnych celów maturalnych, określonego czasu na przygotowanie, oraz obecnego stopnia wiedzy uczestnika. Pracownicy Kursu Sikory pomagają określić optymalny system przygotowań – wybrać zakres i poziom przedmiotów.

System budowy i rozwoju umiejętności maturalnych na Kursie Sikory

 System zakłada udział w trzech integralnych aktywnościach:

1. praca własna przed zajęciami (z wykorzystaniem wskazówek Kursu Sikory)
2. aktywny udział w zajęciach seminaryjnych (z wykorzystaniem kompendiów maturalnych)
3. sprawdzenie nabytych umiejętności poprzez udział w stacjonarnych egzaminach maturalnych i egzaminach wiedzy

Zakres przedstawionych treści na Kursie Sikory jest zgodny z wymogami CKE. W ostatnich latach wiele zadań rozwiązywanych podczas zajęć i na próbnych egzaminach maturalnych Kursu Sikory było bardzo zbliżonych do występujących na maturze CKE.

Kurs Sikory szczyci się największą liczbą próbnych egzaminów maturalnych, a także innych typów sprawdzianów.

Egzamin maturalny zdany z najwyższym wynikiem na poziomie rozszerzonym daje szansę na otrzymanie indeksu wyższej uczelni. Celem aktualnej matury jest, aby absolwenci szkół byli nie tylko lepiej przygotowani do podjęcia studiów wyższych, ale posiadali również umiejętności umożliwiające im elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy. W arkuszach egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym kładziony jest duży nacisk na sprawdzanie umiejętności niezbędnych każdemu studentowi i pracownikowi, takich jak np. przetwarzanie informacji z różnych źródeł, w tym krytyczne analizowanie i porównywanie ich treści, wnioskowanie, stawianie hipotez i ich weryfikowanie, identyfikowanie i wyjaśnianie związków i zależności. Te, w dużej mierze uniwersalne, ponadprzedmiotowe umiejętności są sprawdzane w zadaniach wymagających solidnej wiedzy z zakresu danego przedmiotu, określonej w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej. Dlatego też na Kursie Sikory przeprowadzamy poniższe typy sprawdzianów.

Typy sprawdzianów

1.próbne egzaminy maturalne – egzaminy otwarte w formacie oryginalnej matury, sprawdzane przez Egzaminatorów Kursu Sikory – każdy egzamin opatrzony jest indywidualnym komentarzem
2.egzaminy wiedzy – egzaminy w formie pytań zamkniętych – coraz częściej wykorzystywane przez CKE na ogólnopolskich maturach; sprawdzają zakres wiedzy licealnej.
3.egzaminy sprawdzające kompetencję analizy tekstu – umiejętność analizy tekstu jest bardzo ważnym, wysoko punktowanym elementem egzaminu maturalnego

Maturzysto pamiętaj!
Próbne egzaminy maturalne, to nie tylko weryfikacja poziomu Twojej wiedzy, sprawdzenie się w sytuacji stresowej czy oswojenie z formułą egzaminu, ale przede wszystkim miara postępu, jaki uczyniłeś – o czym świadczą wyniki kolejnych matur.

Dodatkowo w trakcie trwania kursu maturalnego każdy Uczestnik ma do dyspozycji:

1. Indywidualne raporty postępów – (generowane dla każdego uczestnika drogą elektroniczną) wskazują Kursantowi zagadnienia, uznane przez system jako opanowane w stopniu wystarczającym, oraz te, które wciąż wymagają poprawy; określają pozycję Kursanta na tle grupy oraz całego Kursu; mierzą postępy Kursanta w czasie trwania Kursu.
2. Cenne uwagi Wykładowcy na egzaminach maturalnych – pisemne omówienie każdej pracy maturalnej Kursanta. Kursanci mają także dostęp do podsumowań najczęstszych błędów popełnianych na próbnych maturach.
3. Konsultacje – czyli możliwość odbycia indywidualnej rozmowy z Wykładowcą.

Statystyki

Jak pozycję zajmujesz na kursie?
Ile osób napisało maturę lepiej od Ciebie?
Którym obszarom wiedzy musisz poświęcić więcej czasu?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą Ci rozbudowane Statystyki postępów kursu, do których masz dostęp po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory.

Pamiętaj, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów, musisz być lepszy od pozostałych osób ubiegających się o ten sam indeks!

Na Kursie Sikory dbamy o najwyższy poziom przygotowań niezbędny do realizowania wysokich celów maturalnych. Taki poziom przygotowań zapewniamy między innymi przez autorski system oceny zaangażowania Kursantów. Podczas trwania Kursu Sikory dwa razy ocenione zostanie zaangażowanie Uczestników (kwalifikacja na Kursie Sikory).

Zasady kwalifikacji na poszczególne etapy Kursu Sikory 2024/2025 dla klas IV (poziom 3)

Termin kwalifikacji I - 9 grudnia 2024

Kryteria kwalifikacja I dla Poziomu 3:
1. średnia wyników z dwóch egzaminów wiedzy > 60%
2. średnia wyników z dwóch matur próbnych > 60%
3. frekwencja na wszystkich egzaminach wiedzy i maturach próbnych > 75%
Do uzyskania kwalifikacji do dalszej części kursu konieczne jest spełnienie 1 z 3 powyższych warunków.

Termin kwalifikacji II - 20 stycznia 2025

Kryteria kwalifikacja II dla Poziomu 3:
1. średnia wyników z dwóch egzaminów wiedzy > 60%
2. średnia wyników z czterech matur próbnych > 60%
3. frekwencja na wszystkich egzaminach wiedzy i maturach próbnych > 75%
Do uzyskania kwalifikacji do dalszej części kursu konieczne jest spełnienie 1 z 3 powyższych warunków.

Wady i zalety Kursu Sikory

1. Wysoka cena kursu
Często spotykamy się z opinią, że cena kursu jest wysoka. Ale...
* wykłady, prowadzone są przez doświadczonych wykładowców (egzaminatorów CKE uczących w renomowanych liceach, uczelniach państwowych),
* materiały zawierają autorskie pytania mające na celu efektywne ćwiczenia umiejętności wymaganych na maturze,
* matury próbne nie tylko są sprawdzane, ale również opatrzone komentarzem egzaminatorów z kursu,
* prace domowe stymulują do samodzielnej i ciągłej nauki,
* statystyki i raporty postępów – pokazują postępy Kursantów oraz miejsce wśród innych uczestników kursu.
Co więcej, w przypadku wyboru większej liczby przedmiotów, średnia cena jednego przedmiotu maleje.

2. Kurs jest wymagający
Na naszym kursie nie będzie amnestii.
Nie ma taryfy ulgowej – kształcimy przyszłych studentów. Mamy jasne zasady – nauka i systematyczna praca prowadzi do sukcesu. Podczas kursu informujemy naszych uczestników o osiąganych przez nich wynikach w porównaniu do wyników innych kursantów – podając miejsce na kursie.

3. Kurs jest męczący
Przygotowania są intensywne. Najwyższa liczba punktów na poziomie rozszerzonym (tam gdzie jest on wymagany) jest naszym nadrzędnym celem. Od kilku lat wprowadziliśmy gwarancję jakości, która obliguje nas do przygotowania optymalnego kursu dla zdających na Akademię Medyczną, AWF, Uniwersytet, Politechnikę, SGGW, SGH, WAT czy UKSW.  Natomiast od uczestników kursu wymagamy rzetelnej, systematycznej pracy. Naszą rolę postrzegamy jako budowanie motywacji i właściwe jej ukierunkowanie. Bez wysiłku nie można osiągnąć sukcesu.

4. Kurs jest ciekawy
Zgodnie z wymogami reformy edukacji nasi wykładowcy zwracają szczególną uwagę na praktyczny aspekt przedmiotu, którego nauczają. Informacje teoretyczne wspierają zawsze przykładami praktycznych zastosowań i ćwiczeniem umiejętności z wykorzystaniem bogatej bazy zawierającej ilustracje, wykresy, schematy, tabele – niezbędne do przeprowadzania ćwiczeń. Powyższe ćwiczenia podczas wykładów są i były wysoko cenione przez naszych kursantów. Ponadto kursanci mogą uzyskać wiele przydatnych informacji: o studiach, o przygotowaniach do egzaminu maturalnego od naszych doradców - studentów różnych kierunków uczelni.