Zapisz się na kurs!

W ramach jednego przedmiotu uczestnik, właśnie zakończonej, 18-tej edycji naszego kursu skorzystał z 42 godzin zajęć ćwiczeniowych z wykładowcą, 24 godzin egzaminów maturalnych oraz e-learningu zakładającego do 120 godzin pracy własnej. Zajęcia stacjonarne na naszym kursie trwają od września, kończą się przed maturą. Serwisy internetowe są dostępne od początku września do końca czerwca. W kursie każdego roku bierze udział ponad 1000 uczestników.

Obiektywną miarą skuteczności kursu przedmaturalnego jest wskaźnik przyrostu procentowego liczby punktów na kolejnych egzaminach maturalnych przeprowadzanych na kursie. Ostatecznie, przyrost procentowy liczby punktów na ostatniej próbnej maturze w stosunku do pierwszej jest miarą poczynionych postępów przez danego kursanta. I tak, w edycji 2011/2012 średnia wyników dla pierwszej matury wyniosła 29%, dla ostatniej – 53%, odnotowaliśmy więc 84% wzrost wyników.

Od 1994 roku Kurs Sikory wykorzystuje autorskie metody zwiększające motywację Kursantów do nauki.

Klasycznymi czynnikami wspierającymi naszych Kursantów do wykazywania coraz większego zaangażowania są: sprzyjająca atmosfera środowiska ambitnej młodzieży, liczne matury próbne, kwalifikacje do kolejnych etapów kursu, konkursy edukacyjne, możliwość uzyskania wsparcia kariery zawodowej oraz zapewnienie ciągłości przygotowań do egzaminów zawodowych.

Spośród uczestników właśnie zakończonej, 18-tej edycji kursu 43% zadeklarowało, iż wybiera się na Warszawski Uniwersytet Medyczny, 16% na Uniwersytet Warszawski, 11% Politechnikę Warszawską, 8% SGH, a 4% na pozostałe warszawskie uczelnie. 14% uczestników nie udostępniło tej informacji. 13% wszystkich uczestników stanowiła młodzież w klasie drugiej liceum.

Kluczem do sukcesu na majowej maturze jest rozwiązanie najwyższej liczby zadań w toku przygotowań. Najwyższa liczba zadań maturalnych jest gwarancją naszego kursu. W edycji 2011/2012 frekwencja na naszych maturach próbnych wahała się od 76% do 92%.

Na Kursie Sikory dbamy o najwyższy poziom przygotowań niezbędny do realizowania wysokich celów maturalnych. Taki poziom przygotowań zapewniamy przez autorski system oceny zaangażowania Kursantów. Podczas trwania edycji 2011/2012 trzy razy zostało ocenione zaangażowanie uczestników. Osoby, które nie wykazały się wystarczającą ilością pracy własnej, zostały relegowane z kursu. Edycję 2011/2012 ukończyło 91% pierwotnej liczby Kursantów.

Do wysiłku umysłowego stymulujemy nie tylko w czasie przeznaczonym na naukę, ale również organizujemy szereg aktywności edukacyjnych, by czas, który młodzież przeznacza na rozrywkę i wypoczynek, również był rozwijający. Naszych Kursantów motywujemy konkursami edukacyjnymi, krzyżówkami i zagadkami logicznymi na portalu społecznościowym Facebook.

Każdy uczestnik Kursu Sikory ma również prawo do wzięcia udziału w inicjatywie High Flyer, mającej na celu wyłonienie spośród Kursantów, absolwentów liceów, którzy charakteryzują się znakomitym przygotowaniem merytorycznym w dziedzinie, w której chcą się poświęcić oraz sumiennością i systematycznością w pracy. Organizatorzy inicjatywy High Flyer zapewniają wyróżnionym laureatom wsparcie kariery zawodowej. Informacja o projekcie i laureatach oraz złożonych przez nich projektach jest przesyłana do stu największych korporacji działających w Polsce.

Naszym Kursantom zapewniamy również wsparcie w dalszych etapach edukacji. Osobom przygotowującym się do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i tym, którzy przygotowują się do egzaminu na aplikacje prawnicze, udzielamy zniżki przy korzystaniu z internetowej platformy proligence.pl.

Stosowane przez nas innowacyjne metody wirtualne wspierające proces nauki naszych Kursantów spotkały się z pochlebną opinią recenzenta naszego wystąpienia na XI Konferencji „Wirtualny Uniwersytet model, narzędzia, praktyka”, którego zdaniem „tematyka podjętych w pracy rozważań jest szczególna – odnosi się do środowiska dotąd w niewielkim stopniu doświadczonego w dziedzinie nauczania zdalnego. Chodzi o szkolnictwo średnie, młodzież młodszą, która zgodnie z unowocześnionym systemem prawnym systemu edukacji, stanie się niebawem adresatem kursów zdalnych. Opisane doświadczenia mogą zainteresować środowisko e-learningowe poszukujące doświadczeń i analiz, na których można byłoby oprzeć koncepcję rozszerzenia oferty kształcenia zdalnego dla uczniów szkół niższego szczebla”.

Narzędziem umożliwiającym przygotowania Kursantów naszego kursu do zajęć z Nauczycielem i weryfikację nabytej przez nich wiedzy jest platforma e-learningowa. Oferując stały dostęp do podstaw teortycznych, egzaminów oraz toków rozwiązań do zadań, zapewnia ona uczestnikom kursu proces edukacyjny 24 godziny na dobę. W edycji 2011/2012 zbadaliśmy efekty nauki e-learningowej. Dla kursantów, którzy skorzystali z: 0-20h lekcji e-learningowych w całym cyklu przygotowań, odnotowaliśmy 82% wzrost wyników na kursowych maturach, a dla tych, którzy skorzystali z 21-40h – 85% wzrost wyników. Najwyższy przyrost punktów, bo o 96% uzyskali kursanci, którzy rozwiązali powyżej 40h lekcji e-learningowych. W przeprowadzonych przez nas badaniach dowiedliśmy, iż metody e-learningowe wpływają na wzrost skuteczności nauczania przedmaturalnego.

Nic tak nie motywuje do nauki, jak rywalizacja z rówieśnikami, którzy stawiają sobie równie ambitne cele. Dzięki dynamicznym statystykom do każdego egzaminu przeprowadzanego na kursie każdy kursant ma możliwość porównania swoich wyników z innymi. Analiza postępów i miejsca zajmowanego na kursie dostarcza na bieżąco cenną informację zwrotną o szansach powodzenia na maturze.

Samodzielna nauka w domu nie wyklucza korzystania z pomocy naszych egzaminatorów. Do każdego zadania z platformy e-learningowej uczestnik kursu może zadać pytanie on-line, na które uzyskuje odpowiedź od naszych wykładowców, nie wychodząc z domu. W edycji 2011/2012 komunikacja internetowa z wykładowcami została oceniona na 4.

Każdego roku badamy poziom zadowolenia naszych Kursantów z przygotowań do matury na naszym kursie. W edycji 2011/2012 Kursanci wystawili organizacji kursu ocenę równą 4,81. Opiekunki grup zostały ocenione na 5,1. Ocena zadowolenia kursantów z nauczania przedmaturalnego na naszym kursie wypadła na korzyść metod tradycyjnych. Zajęcia stacjonarne zostały ocenione na 4,72. Zajęcia stacjonarne generalnie są oceniane wyżej w porównaniu z zajęciami wirtualnymi. Odnotowaliśmy średnią liczbę lekcji internetowych rozwiązanych przez jednego kursanta na przedmiot w całym cyklu przygotowań do matury równą 24h.

Od wielu lat zdecydowana większość młodzieży licealnej trafia na nasz kurs dzięki rekomendacji naszych absolwentów. Miarą ich satysfakcji jest gotowość do rekomendacji. Po tym roku deklaruje ją 93% absolwentów (są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%). W ubiegłej edycji rekomendacyjność wyniosła 82%, czyli odnotowaliśmy wzrost tego wskaźnika.